Huishoudelijk Reglement

 

Voltigevereniging “De Eemsrakkers”
Hoofdweg 38A
9905 PD  Holwierde
0596-626671

 

 

Leden

 • Aanmelden als lid geschiedt door het correct invullen van het inschrijfformulier en kan ingeleverd worden bij een instructeur of bestuurslid. Leden dienen de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.
 • Het bestuur heeft de bevoegdheid om een nieuw lid aan te nemen, c.q. ‘gegrond’ te weigeren.
 • Leden dragen tijdens de lessen voltigekleding en turnslofjes, eten (snoepen) niet, hebben de haren vast en dragen geen sieraden (niet te verwijderen oorbellen afplakken).

 Contributie

 • De contributie, te betalen door de leden, wordt op voorstel van het bestuur, op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 • De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Afschrijving geschiedt rond het begin van elk kwartaal.
 • U bent verplicht bij opzeggingen, verhuizingen of veranderingen van bovenstaande gegevens, de vereniging hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Het betreden van het terrein en de manege,omgang met de pony’s / paarden, deelname aan de voltigelessen en/of andere activiteiten in de manege en/of op het terrein van de manege is op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen. Alsmede de aansprakelijkheid door schade als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van goederen

Bestuur

Het bestuur van de voltigevereniging bestaat uit een voorzitter,  een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.

 • De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is aangewezen. Bij afwezigheid van de voorzitter vervangt de secretaris (plaatsvervangend voorzitter) deze en bij diens afwezigheid een van de andere bestuursleden. De voorzitter draagt, samen met de andere DB-leden, zorg voor de naleving van statuten en huishoudelijk reglement en zorgt ervoor dat het bestuur als team functioneert.
 • De secretaris voert de correspondentie en is verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de bestuursvergaderingen en de ledenvergadering. De notulen van de bestuursvergaderingen worden door het bestuur vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering, van de ledenvergadering op de eerstvolgende ledenvergadering. Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag. De secretaris draagt zorg voor overige administratieve werkzaamheden en voor het archief. De secretaris ziet toe op de naleving van het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden van de bestuursleden en draagt zorg voor het doorgeven van mutaties in het bestuur aan de Kamer van Koophandel.
 • De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. De penningmeester stelt de begroting op voor het komende boekjaar. Deze wordt tijdens de ledenvergadering besproken en vastgesteld.
 • De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde.

 Huisregels

 • Aanwijzingen van de instructeurs dienen opgevolgd te worden.
 • Pony’s en paarden voeren, poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afsingelen mag alleen onder toezicht / begeleiding van een instructeur.
 • Aanwezigen dienen zich rustig te gedragen.
 • Aanwezigen mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens de lessen bemoeien.
 • De instructeur deelt voltigeurs naar hun niveau in bij de verschillende groepen.
 • Ouders /verzorgers dienen hun kinderen, buiten de les om, zoveel mogelijk in de gaten te houden en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een manege.
 • Het is niet toegestaan op de strozolder, bij het hooi en/of de machines te spelen.
 • Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
 • Roken is in de manege niet toegestaan.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens de voltige is niet toegestaan.

Slot

 • Door op het terrein en in de manege te verblijven en deel te nemen aan de lessen en/of activiteiten volgt dat de aanwezige akkoord gaat met de regels van de voltigevereniging.
 • Het huishoudelijk reglement is een openbaar document.
 • Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld (bij meerderheid van geldige stemmen).
 • Klachten dienen schriftelijk aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt.
 • In alle gevallen waar de statuten en het huishoudelijk reglement niet in voorzien, beslist het bestuur van de voltigevereniging.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 23 maart 2016.